Op 14 juni 2023 vond de tweede Willebroek Wil Wat Workshop plaats in de kerk van Blaasveld. Met deze workshop wil de gemeente de bewoners van Willebroek de kans geven hun mening te geven, ideeën voor te stellen of samen te werken rond bepaalde thema’s. Tijdens deze tweede editie lagen zes thema’s op tafel, waaronder een mogelijke nevenbestemming voor de kerk in Blaasveld. Samen met IGEMO werd nagedacht over mogelijke nevenbestemming voor deze kerk.

Workshop nevenbestemming kerk Blaasveld

In opdracht van de Kerkfabriek Sint-Niklaas Willebroek en de gemeente Willebroek werkt IGEMO aan een traject voor de her- en nevenbestemming van kerken. Na een succesvolle inspiratieavond voor de kerk te Tisselt, was het op de Willebroek Wil Wat-workshop de beurt aan de kerk van Blaasveld.

Voor de kerk van Blaasveld ligt een nevenbestemming op tafel. Dit betekent dat de religieuze functie van het gebouw behouden blijft, maar in tijd en/of ruimte gedeeld wordt met een andere gebruiker/activiteit. In kleine groepen dachten een zestigtal deelnemers na over dit nevengebruik van de kerk. De geëngageerde deelnemers bogen zich over het plan van de kerk om niet alleen het gebouw zelf maar ook de nabije omgeving van de begraafplaats in een toekomstperspectief te plaatsen.

Participatie is bij het thema over de toekomst van parochiekerken een evidentie. Kerken zijn namelijk sinds eeuwen bij uitstek een plaats van en voor de gemeenschap. Parallel in het proces trachten we de deelnemers ook bewust te maken omtrent de financiële en praktische realiteit die komt kijken bij het beheer van een kerk. Alleen door het thema vanuit verschillende perspectieven te bekijken kan tot een duurzame toekomst gekomen worden. – Orane Sermeus, projectmanager erfgoed

Iedereen aan het(zelfde) woord

Tijdens de workshop worden vooral de aanwezigen rond de tafel gehoord. Eerst polst de begeleider naar de ideeën die de individuen reeds hebben of die in eerste instantie opkomen. Vervolgens wordt met inspirerende voorbeelden afgetoetst welke invullingen gesmaakt of (af)gekraakt worden. Aan de hand van gerichte en soms uitlokkende vragen dagen de begeleidende collega’s de deelnemers uit om dieper na te denken over de invulling van de kerk op lange termijn. Een tentoonstelling? Goed idee, maar zou dit voldoende bezoekers opleveren om het initiatief leefbaar te houden? Een buurtbar? Prima, maar wat met het café aan de overkant? Door te wikken en te wegen, worden de daadwerkelijk realistische ideeën voor deze kerk uit het geheel gedistilleerd.

En nu?

De resultaten uit de verschillende groepen zullen gebundeld en voorgelegd worden aan de kerkfabriek en de gemeente Willebroek. Binnen het vervolgtraject worden de ideeën verder in de diepte getoetst op hun financiële en praktische haalbaarheid. In samenspraak met de opdrachtgevers zal in het najaar gericht op zoek gegaan worden naar partners om de nevenbestemming te realiseren. Wordt vervolgd…